11 آبان 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و سوم

تاریخ 19/ 07/ 1399

11 آبان 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و دوم

تاریخ 12/ 07/ 1399

13 مهر 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و یکم

تاریخ 22/ 06/ 1399

25 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صدم

تاریخ 11/ 05/ 1399

25 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و نهم

تاریخ 04/ 05/ 1399

25 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و هشتم

تاریخ 31/ 03/ 1399

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و هفتم

تاریخ 27/ 02/ 1399

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و ششم

تاریخ 13/ 02/ 1399

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و پنجم

تاریخ 26/ 11/ 1398

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و چهارم

تاریخ 12/ 11/ 1398