17 آبان 1399

 گزارش خبری وبینار علمی

"آینده تحولات فرهنگی سیاسی منطقه با تأکید بر معامله قرن"

11 آبان 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و سوم

تاریخ 19/ 07/ 1399

11 آبان 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و دوم

تاریخ 12/ 07/ 1399

10 آبان 1399

نشست تخصصی آینده تحولات فرهنگی سیاسی منطقه با تأکید بر معامله قرن

15 مهر 1399

 گزارش وبینار

"شکل گیری و عملکرد گروه طالبان"

13 مهر 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و یکم

تاریخ 22/ 06/ 1399

06 مهر 1399

 گزارش وبینار علمی 

"همگرایی ادیان در احترام به مقدسات"

01 مهر 1399

نشست تخصصی شکل گیری و عملکرد گروه طالبان

01 مهر 1399

وبینار علمی پژوهشی

"همگرایی ادیان در احترام به مقدسات"

25 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صدم

تاریخ 11/ 05/ 1399