15 مهر 1399

 گزارش وبینار

"شکل گیری و عملکرد گروه طالبان"

13 مهر 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و یکم

تاریخ 22/ 06/ 1399

06 مهر 1399

 گزارش وبینار علمی 

"همگرایی ادیان در احترام به مقدسات"

01 مهر 1399

نشست تخصصی شکل گیری و عملکرد گروه طالبان

01 مهر 1399

وبینار علمی پژوهشی

"همگرایی ادیان در احترام به مقدسات"

25 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صدم

تاریخ 11/ 05/ 1399

25 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و نهم

تاریخ 04/ 05/ 1399

25 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و هشتم

تاریخ 31/ 03/ 1399

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و هفتم

تاریخ 27/ 02/ 1399

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و ششم

تاریخ 13/ 02/ 1399