15 مهر 1399

 گزارش وبینار

"شکل گیری و عملکرد گروه طالبان"

01 مهر 1399

نشست تخصصی شکل گیری و عملکرد گروه طالبان

03 تیر 1397

شمال افغانستان از موقعیت ژئوپلیتیک و مهمی در افغانستان برخوردار است.  اما چندی است که ناآرامی‌های جنوب افغانستان به سمت شمال افغانستان کشیده شده است. در یادداشت فعلی به برخی از دلایل این امر به‌صورت فهرست‌وار اشاره می‌شود.