25 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و نهم

تاریخ 04/ 05/ 1399

25 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و هشتم

تاریخ 31/ 03/ 1399

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و هفتم

تاریخ 27/ 02/ 1399

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و ششم

تاریخ 13/ 02/ 1399

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و پنجم

تاریخ 26/ 11/ 1398

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و چهارم

تاریخ 12/ 11/ 1398

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و سوم

تاریخ 28/ 10/ 1398

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و دوم

تاریخ 14/ 10/ 1398

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و یکم

تاریخ 23/ 09/ 1398

24 شهریور 1399

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نودم

تاریخ 30/ 06/ 1398