دبیر سایت

دبیر سایت

سه شنبه, 15 مهر 1399 09:29

 گزارش وبینار

"شکل گیری و عملکرد گروه طالبان"

یکشنبه, 13 مهر 1399 10:50

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و یکم

تاریخ 22/ 06/ 1399

یکشنبه, 06 مهر 1399 12:25

 گزارش وبینار علمی 

"همگرایی ادیان در احترام به مقدسات"

سه شنبه, 01 مهر 1399 08:54

نشست تخصصی شکل گیری و عملکرد گروه طالبان

سه شنبه, 01 مهر 1399 08:54

وبینار علمی پژوهشی

"همگرایی ادیان در احترام به مقدسات"

سه شنبه, 25 شهریور 1399 10:43

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صدم

تاریخ 11/ 05/ 1399

سه شنبه, 25 شهریور 1399 09:40

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و نهم

تاریخ 04/ 05/ 1399

سه شنبه, 25 شهریور 1399 09:06

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و هشتم

تاریخ 31/ 03/ 1399

دوشنبه, 24 شهریور 1399 13:35

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و هفتم

تاریخ 27/ 02/ 1399

دوشنبه, 24 شهریور 1399 13:28

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه نود و ششم

تاریخ 13/ 02/ 1399

صفحه1 از12