05 آذر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 67 ام

تاریخ 26/ 08/ 1397

05 آذر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 66 ام

تاریخ 19/ 08/ 1397

29 مهر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 65 ام

تاریخ 21/ 07/ 1397

29 مهر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 64 ام

تاریخ 14/ 07/ 1397

10 مهر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 63 ام

تاریخ 07/ 07/ 1397

10 مهر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 62 ام

تاریخ 31/ 06/ 1397

10 مهر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 61 ام

تاریخ 17/ 06/ 1397

17 شهریور 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 60 ام

تاریخ 25/ 05/ 1397

31 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 59 ام

تاریخ 30/ 04/ 1397

31 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 58 ام

تاریخ 23/ 04/ 1397