23 ارديبهشت 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 82 ام

تاریخ 14/ 02/ 1398

23 ارديبهشت 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 81 ام

تاریخ 07/ 02/ 1398

23 ارديبهشت 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 80 ام

تاریخ 24/ 01/ 1398

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 79 ام

تاریخ 25/ 12/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 78 ام

تاریخ 18/ 12/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 77 ام

تاریخ 11/ 12/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 76 ام

تاریخ 27/ 11/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 75 ام

تاریخ 13/ 11/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 74 ام

تاریخ 29/ 10/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 73 ام

تاریخ 22/ 10/ 1397