17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 79 ام

تاریخ 25/ 12/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 78 ام

تاریخ 18/ 12/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 77 ام

تاریخ 11/ 12/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 76 ام

تاریخ 27/ 11/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 75 ام

تاریخ 13/ 11/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 74 ام

تاریخ 29/ 10/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 73 ام

تاریخ 22/ 10/ 1397

17 فروردين 1398

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 72 ام

تاریخ 08/ 10/ 1397

05 دی 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 71 ام

تاریخ 01/ 10/ 1397

05 دی 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 70 ام

تاریخ 24/ 09/ 1397