دبیر سایت

دبیر سایت

یکشنبه, 31 تیر 1397 13:22

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 58 ام

تاریخ 23/ 04/ 1397

یکشنبه, 31 تیر 1397 10:14

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 57 ام

تاریخ 16/ 04/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 09:53

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 56 ام

تاریخ 09/ 04/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 09:57

شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 55 ام

تاریخ 02/ 04/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 10:02

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 54 ام

تاریخ 12/ 03/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 10:07

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 53 ام

تاریخ 05/ 03/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 10:13

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 52 ام

تاریخ 29/ 02/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 10:33

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 51 ام

تاریخ 15/ 02/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 10:26

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 50 ام

تاریخ 08/ 02/ 1397

پنج شنبه, 14 تیر 1397 11:08

به همت پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام کارگاه تخصصی آینده پژوهی با حضور ارزشمند دکتر جعفر رحمانی برگزار می گردد.