17 آبان 1399

 گزارش خبری وبینار علمی

"آینده تحولات فرهنگی سیاسی منطقه با تأکید بر معامله قرن"

10 آبان 1399

نشست تخصصی آینده تحولات فرهنگی سیاسی منطقه با تأکید بر معامله قرن

15 مهر 1399

 گزارش وبینار

"شکل گیری و عملکرد گروه طالبان"

06 مهر 1399

 گزارش وبینار علمی 

"همگرایی ادیان در احترام به مقدسات"

01 مهر 1399

نشست تخصصی شکل گیری و عملکرد گروه طالبان

01 مهر 1399

وبینار علمی پژوهشی

"همگرایی ادیان در احترام به مقدسات"