دبیر سایت

دبیر سایت

شنبه, 17 آبان 1399 12:12

 گزارش خبری وبینار علمی

"آینده تحولات فرهنگی سیاسی منطقه با تأکید بر معامله قرن"

یکشنبه, 11 آبان 1399 11:12

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و سوم

تاریخ 19/ 07/ 1399

یکشنبه, 11 آبان 1399 10:43

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و دوم

تاریخ 12/ 07/ 1399

شنبه, 10 آبان 1399 13:35

نشست تخصصی آینده تحولات فرهنگی سیاسی منطقه با تأکید بر معامله قرن

سه شنبه, 15 مهر 1399 09:29

 گزارش وبینار

"شکل گیری و عملکرد گروه طالبان"

یکشنبه, 13 مهر 1399 10:50

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صد و یکم

تاریخ 22/ 06/ 1399

یکشنبه, 06 مهر 1399 12:25

 گزارش وبینار علمی 

"همگرایی ادیان در احترام به مقدسات"

سه شنبه, 01 مهر 1399 08:54

نشست تخصصی شکل گیری و عملکرد گروه طالبان

سه شنبه, 01 مهر 1399 08:54

وبینار علمی پژوهشی

"همگرایی ادیان در احترام به مقدسات"

سه شنبه, 25 شهریور 1399 10:43

شورای علمی پژوهشی نمایندگی

مصوبات جلسه صدم

تاریخ 11/ 05/ 1399

صفحه1 از13