30 تیر 1397

آیا در جامعه‌ای کثرت‌گرا که مشخصه آن وجود تنوع و اغلب تعارض در بین اعتقادات دینی است، ممکن است برداشت‌های دینی از خوبی و درستی، مبنای مشروعی برای عقاید سیاسی باشد؟ آيا اختلاف‌نظر دینی پایدار با این اعتقاد مسیحیان و بسیاری از دیگر خداباوران سازگار است؟ تمرکز این نوشتار بر چالش معرفت‌شناختی‌ای است که اختلاف‌نظر دینی به وجود می‌آورد.

24 تیر 1397

هویت دینی در عصر کنونی با وجود سرعت و نیز تراکم بالای ارتباط تکنولوژیکی و پیوند خوردن هویت با ثروت و قدرت؛ با چالش‌های عمده‌ای روبرو گردیده است. چالش‌هایی که هم موانعی جدی در ساخت هویت دینی به شمار می‌روند و هم عوامل انحراف هویت دینی افراد و گروه‌ها می‌توانند تلقی گردند. ما این چالش‌ها را به خارجی و داخلی تقسیم نمودیم تا بتوانیم تصور نسبتاً روشن و متمایزی از آنها ارائه نماییم. 

 

23 تیر 1397

برخی از عوامل همانند نابسامانی های اقتصادی، اختلافات قومی و نژادی، دگرگونی نظام خانواده و ... از درون سبب می شود شکل¬گیری هویت مطلوب دینی دچار چالش گردد. 

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 56 ام

تاریخ 09/ 04/ 1397

16 تیر 1397

شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 55 ام

تاریخ 02/ 04/ 1397

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 54 ام

تاریخ 12/ 03/ 1397

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 53 ام

تاریخ 05/ 03/ 1397

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 52 ام

تاریخ 29/ 02/ 1397

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 51 ام

تاریخ 15/ 02/ 1397

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 50 ام

تاریخ 08/ 02/ 1397