17 شهریور 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 60 ام

تاریخ 25/ 05/ 1397

31 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 59 ام

تاریخ 30/ 04/ 1397

31 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 58 ام

تاریخ 23/ 04/ 1397

31 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 57 ام

تاریخ 16/ 04/ 1397

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 56 ام

تاریخ 09/ 04/ 1397

16 تیر 1397

شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 55 ام

تاریخ 02/ 04/ 1397

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 54 ام

تاریخ 12/ 03/ 1397

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 53 ام

تاریخ 05/ 03/ 1397

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 52 ام

تاریخ 29/ 02/ 1397

16 تیر 1397

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 51 ام

تاریخ 15/ 02/ 1397